Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Een procedure voor de rechtbank, waarbij het de rechter is die een bovenpartijdige beslissing neemt, is mij best gekend. Vaak denkt men ook dat het de enig mogelijke weg is. Dit is niet zo.

Voor heel wat zaken kan men zelf een regeling treffen, op maat van alle betrokkenen. Men kan dit alleen doen, of er kan beroep worden gedaan op professionele bijstand van een onafhankelijke derde.

In dat geval spreek je over bemiddeling.

Bemiddeling creëert in de eerste plaats een veilige omgeving, waarin vervolgens via overleg gezocht wordt naar mogelijke oplossingen. De bemiddelaar is een neutrale derde die voor alle partijen werkt en helpt het onderhandelingsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een bemiddelaar gebeurt op vrijwillige basis en wordt beschermd door vertrouwelijkheid. Een bemiddelaar kan nooit worden opgeroepen als getuige en zal nooit een verslag opmaken.

Akkoorden die worden gesloten met tussenkomst van een erkend bemiddelaar kunnen dezelfde kracht verkrijgen als deze van een vonnis.

Bemiddeling in familiezaken kan onder meer gaan over het treffen van een regeling bij echtscheiding, een ouderschapsbemiddeling, de vereffening-verdeling van een nalatenschap, de betwistingen met betrekking tot het uitoefenen van een recht op persoonlijk contact van een grootouder of een vertrouwenspersoon, het vorderen door een meerderjarige student van een extra bijdrage van de ouder die geen deel uitmaakt van het kerngezin, enz..

Hoe werkt dit?

U kan samen een afspraak maken voor een eerste gesprek.

Bij het eerste gezamenlijk gesprek wordt er een “bemiddelingsprotocol” ondertekend. Dit is een overeenkomst waarin de afspraken rond het verloop van de bemiddeling worden vastgelegd en die ervoor zorgt dat alles in het kader van bemiddeling wordt besproken een vertrouwelijk karakter krijgt.

Indien er een akkoord wordt bereikt stelt de bemiddelaar hierover een overeenkomst op.

Deze overeenkomst is pas officieel (en dus niet meer vertrouwelijk) indien zij door alle betrokkenen wordt ondertekend.

De bemiddeling verloopt op vrijwillige basis en kan op elk moment worden beëindigd.

De kosten van een bemiddeling worden in principe (bij helften) gedeeld tussen de betrokken partijen, tenzij dit anders wordt overeengekomen. Indien een eerste gesprek individueel plaatsvindt, staat elke partij in voor de kosten van het eigen gesprek. Het uurloon bedraagt 125,00 € zonder kosten.