Erelonen

Art. 446ter Ger.W.

“De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.

Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.”

Wij maken dan ook goede afspraken met de cliënt en bespreken op voorhand wat onze diensten zullen kosten. Het bepalen van een ereloon is afhankelijk van de aard en complexiteit van de zaak en de te leveren prestaties. Omdat de te leveren inspanningen zelden of nooit op voorhand kunnen worden ingeschat werken wij in beginsel met een uurtarief. Onze prestaties en kosten worden nauwgezet bijgehouden.

Voor een vrijblijvend advies rekenen wij een ereloon aan van 60,00 € (excl. BTW) per begonnen half uur.
Voor het behandelen van een dossier wordt een uurtarief van 135,00 € (excl. BTW) gehanteerd.

Sinds 1 januari 2014 zijn de diensten van advocaten onderworpen aan BTW. Alle tarieven dienen dan ook te worden verhoogd met 21% BTW.